Tyske medier: Schmadtke blir ny sportsjef i Wolfsburg