Likestillings- og diskrimineringsombudet: Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes