Hvordan føre aksjer i skattemeldingen

Link til originalpost

Det første møtet med skatteetaten som aksjeinvestor eller -trader kan fort bli litt kaotisk om du ikke holder tungen rett i munnen og fingrene godt plantet på kalkulatoren. Men det er masse hjelp å finne for den som søker. Her finner du den informasjonen du trenger for å fylle ut skattemeldingen (selvangivelsen )for aksjer og fond.

Illustrasjon: © Oleksandr Bilozerov | Dreamstime.com

Jeg husker fortsatt godt mitt første møte med selvangivelsen etter at jeg hadde begynt å handle med utenlandske aksjer. Det ble et hodepine av et papirarbeid (Jeg gjorde det faktisk manuelt og ikke digitalt den gangen – ikke å anbefale!). Men frykt ikke, å fylle ut skattemeldingen for aksjer, trenger ikke å være så veldig komplisert, særlig ikke hvis du leverer digitalt. Det er også mye hjelp å finne på skatteetaten sine nettsider og rettledningsskjemaer med gode eksempler på hvordan ulike situasjoner føres inn.

Dette innlegget er på ingen måte en erstatning for den informasjonen du finner på skatteetaten sine nettsider og gir deg heller ingen ny informasjon. Innlegget er derimot et forsøk på å gi deg oversikten over det du må få med deg for å få ført inn de riktige tallene som du er pliktig til og få levert skattemeldingen for aksjer og aksjefond.

Hvis du ønsker å unngå å «streve» med skattemeldingen neste år, så finnes det flere muligheter for å unngå dette. Du kan opprette et aksjeselskap for investeringene dine eller enda enklere opprette en investeringskonto, (Merk at du da går glipp av skjermingsfradraget). I tilegg kommer Aksjesparekonto i løpet av år 2017.

DB

Kutt skatten med Dine Penger

Dine Penger utgir hvert år en skattespesial som er fullspekket av gode råd og tips til hvordan du kan kutte skatten og få full oversikt over skattemeldingen. Dette er en liten investering som fort kan spare deg for tusenlapper!

Abonner på Dine Penger nå!

Annonse

Fremgangsmåte og skjemaoversikt:


RF1088F – Aksjeoppgaven

Last ned rettledning til Aksjeoppgaven RF-1088
Last ned rettledning til Aksjeoppgaven RF-1088

I midten av mars, rett før selve selvangivelsen slippes vil du som har kjøpt, solgt eller eid aksjer i løpet av året motta aksjeoppgaven. Denne oppgaven kalles RF1088F og er det utgangspunktet du begynner med når du skal føre inn i skattemeldingen for aksjer. Denne oppgaven inneholder opplysninger om alle de norske selskapene og aksjefondene du har eid, kjøpt eller solgt aksjer. (Inneholder også utenlandske selskaper som er notert på Oslo Børs).

Les også: Skatteetatens veiledning for RF1088 (PDF)

Du må her sjekke at alle opplysningene stemmer (Du sjekker tallene mot sluttsedlene/årsoppgaven som du får hos din nettmegler).


Hvis alt er korrekt:

Hvis tallene viser seg å være korrekt så fører du disse inn i selvangivelsen:

– 110 Skattepliktig gevinst -> 3.1.8 i selvangivelsen

– 120 Fradragsberettiget tap – > 3.3.8 i selvangivelsen

– 130 Skattepliktig utbytte -> 3.1.5 i selvangivelsen

– 140 Lignignsverdi -> 4.1.8 i selvangivelsen

Hvis alle aksjene du har kjøpt, solgt eller eid er kommet med i denne oppgaven og du ikke har handlet i noen utenlandske selskaper som ikke er kommet med, så har du nå gjort hele jobben og du kan levere aksjeoppgaven til skattemeldingen med god samvittighet. Skjemaet RF-1088F skal ikke leveres med mindre du gjør korrigeringer.


Hvis noe ikke stemmer:

Hvis tallene ikke stemmer, må du gjøre korrigeringer. Dette gjøres enklest digitalt i skjemaet RF-1088K (Som du også skal ha fått). Se skatteetatens veiledning for hvordan fylle ut skjemaet digitalt i Altinn. Når du korrigerer digitalt i skjemaet RF-1088K  vil du etter noen dager motta en ny korrigert utgave av RF-1088F med riktige verdier (Nå kalt RF-1088R) i Altinn og kan dermed føre inn de nye verdiene i selvangivelsen. (Leverer du på papir må du levere med korrigert utgave av RF-1088F).

Hvis noen av selskapene eller aksjefondene mangler fra RF-1088F, må du levere skjemaet RF-1059 for disse. RF-1059 må også leveres for alle utenlandske aksjer som ikke kommer med i RF-1088F.


RF1059 – Aksjer og fondsandeler

Last ned Skatteetatens rettledning til RF-1059 (pdf)

Hvis du har kjøpt, solgt eller eid aksjer som ikke har kommet med i RF-1088F så må du fylle ut og levere skjemaet RF1059 (Last ned skjema (pdf)) for disse. Det er her du må virkelig holde tungen rett i munnen. Har du handlet mye i utenlandske aksjer har du en stor jobb foran deg. Her anbefales det virkelig å levere digitalt, da slipper du også å gjøre mange av beregningene selv i skjemaet.

Les også: Skatteetatens rettledning til RF-1059 (pdf)

Merk at det er plass til to føringer av aksjebeholdning (aksjer du eide ved utgangen av året) og to realisasjoner i hvert skjema. Har du f. eks 6 realisasjoner, så trenger du altså 3 av disse skjemaene. Ellers er det viktig å få med seg at realisasjonene du skal føre inn går etter FIFU-prinsippet. Det vil si at de første aksjene du kjøpte, vil også være de første som selges. Kjøper du f. eks 50 aksjer i samme selskap ved to ulike anledninger og deretter selger alle 100 aksjene, så må du føre dette inn som to realisasjoner. (Dette er det som regel grei oversikt over i realisasjonsoppgavene fra nettmegleren din).

Les også: Skatteetatens eksempler på utfylling av skjemaet RF1059

Aksjer du har ved utgangen av året skal føres inn i del 1 av skjemaet, mens aksjer du har realisert gevinst/tap skal føres inn i del 2. I del 3 summeres opp skattepliktig utbytte og gevinst/tap som så føres inn i selvangivelsen. Jeg har her forsøkt å lage en enkel og oversiktlig gjennomgang av skjemaene, last denne ned som PDF her:

Last ned veiledning for skjemaet (PDF)

 

RF1059 – Del 1: Aksjebeholdning ved utgang av året

Eide du norske eller utenlandske aksjer eller aksjefond ved utgangen av året som ikke er oppgitt i RF-1088F? I så fall må du føre inn disse i denne delen. Denne delen må også fylles ut der det opplyses om dette i RF-1088F.

Legg merke til at det er plass til å føre inn for to aksjer i hvert skjema (I hver sin kolonne).

100 Selskapsopplysninger

Det første du må gjøre er å føre inn opplysninger om selskapet eller aksjefondet. Dette er egentlig ganske enkelt. Du trenger: Fullt navn på selskapet, Organisasjonsnummer (kun for norske selskapet), Land, ISIN nummer (Finnes f.eks på sluttseddel eller oslobors.no), informasjon om antall aksjer, anskaffelsesmetode og dato. Hvis det har vært noen hendelser av typen splitt, spleis, fisjon etc. må dette også fylles inn (For slike tilfeller anbefales det å lese rettledningen og eksemplene til skatteetaten).

200 Inngangsverdi og beregning av skjermingsfradrag

Neste steg er beregningene av inngangsverdi og skjermingsfradrag. Inngangsverdien vil være det du har betalt per aksje + omkostninger for å anskaffe aksjen (Typisk kurtasje for kjøp/antall aksjer), ved kapitalnedsettelse eller forhøyning i løpet av året må inngangsverdien korrigeres (post 202-204, les rettledning til skatteetaten hvis du tror det gjelder deg), hvis du eide aksjen året før også, men ikke mottok utbytte det året vil du ha et ubenyttet skjermingsfradrag som føres inn i post 205 (Det ubenyttede skjermingsfradraget finner du i post 305 fra samme skjema fra forrige år). Deretter beregnes årets skjermingsfradrag (For 2011 er denne på 1,5 %).

Les også: Hva er skjermingsfradrag

300 Skattepliktig utbytte

I post 301 fører du inn utbyttet du mottok i løpet av året (Hvis du ikke mottok noe utbytte = 0). Her trekkes fra skjermingsfradraget beregnet i post 208. Hvis utbyttet er større enn skjermingsfradraget føres differansen (Utbyttet (301) – Skjermingsfradrag (302)) som skattepliktig utbytte og overføres til post 901 i del 3. Hvis derimot utbytte er mindre enn skjermingsfradraget har du et ubenyttet skjermingsfradrag som føres i post 305 og som overføres til neste års skjema.

RF1059 – Del 2: Realisjonsoppgave

Hvis du realiserte norske eller utenlandske aksjer eller et aksjefond i løpet av året og disse ikke er oppgitt i RF-1088F må du føre inn realisasjonene i denne delen av skjemaet. Denne delen må også fylles ut der det opplyses om dette i RF-1088F.

Legg merke til at det er plass til å føre inn to realisasjoner i hvert skjema (I hver sin kolonne). Legg også merke til at realisasjonene føres ett FIFU prinsippet (Se i introduksjonen til dette skjemaet).

400 Selskapsopplysninger

Denne delen føres på samme måte som i 100 i del 1. Men her trenger du også selvsagt opplysninger om når aksjene ble realisert. Legg også merke til at koden aksjefond i type verdipapir i post 404 her er VPF, mens det i del 1 er AF (Må gudene vite hvorfor).

500 Inngangsverdier på realiserte aksjer

I post 501 fører du inn inngangsverdien per aksje. På samme måte som i del 1, må du altså huske å få med deg omkostningene i inngangsverdien. (F. eks Inngangsverdi = Kjøpskurs + (Kurtasje/antall aksjer). Også her må inngangsverdien korrigeres ved kapitalnedsettelse eller forhøyninger i løpet av året (Post 502-504). Les skatteetatens rettledning hvis du tror det gjelder deg.

600 Skattepliktig utbytte

Denne delen føres på akkurat samme måte som for 300 i del 1.

700 Realiserte aksjer og skattepliktig gevinst/tap

I post 701 fører du inn det totale vederlaget som det så fint kalles, eller salgssummen fratrukket omkostninger (kurtasje). (F. eks Totalt vederlag = (salgskurs x antall aksjer) – kurtasje for salg).

I post 702 beregnes samlet inngangsverdi. Altså inngangsverdi per aksje (504) x antall aksjer (407).

I post 704 Fører du inn anvendt skjermingsfradrag (Hvis du har ubenyttet skjermingsfradrag fra året før). Dette tallet vil være rest skjermingsfradraget fra post 605 x antall aksjer (post 407).

RF1059 – Del 3: Beløpene som overføres til skattemeldingen

I den siste delen av skjemaet summeres opp de aktuelle tallene som så skal føres inn i skattemeldingen din.

Merk at jeg hopper over Post 80-807. Disse postene gjelder for aksjer anskaffet før 1989. Hvis dette er aktuelt for deg anbefales det selvsagt å lese rettledningen til skatteetaten. Merk også at du kun trenger å oppsummere i siste skjema du leverer. Må du f. eks levere 3 stk RF-1059 skjema (F. eks ved 6 realisasjoner), så summerer du opp i siste skjema.

I post 901 summeres opp all skattepliktig utbytte fra postene 304 og 604. Dette beløpet overføres så til selvangivesen i post 3.1.7.

I post 902 summeres opp skattepliktig gevinst eller fradragsberettig tap fra postene 705. Hvis beløpet er positivt (altså skattepliktig gevinst) føres dette i post 3.1.10 i selvangivelsen. Hvis beløpet er negativt (altså fradragsberettiget tap) føres dette i post 3.3.10 i selvangivelsen.

I post 903 summeres opp all anvendt skjerming.

DB

Kutt skatten med Dine Penger

Dine Penger utgir hvert år en skattespesial som er fullspekket av gode råd og tips til hvordan du kan kutte skatten og få full oversikt over skattemeldingen. Dette er en liten investering som fort kan spare deg for tusenlapper!

Abonner på Dine Penger nå!

Annonse